Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom internetového e-shopu www.diwear.eu, predávajúcim a dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v tomto e-shope je

ADAPTRADE s.r.o.
Betliarska 9
851 07 Bratislava
Slovenská republika

Konateľ: Jana Kelementová

IČO: 44672772
DIČ: 2022779418
IČ DPH: neplatca DPH
zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č. 57326/B

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
SWIFT: SK77 1100 0000 0026 2617 4984
BIC: TATRSKBX

Telefón:
+421 903 367150
+421 905 849366

E-mail: info@diwear.eu

Kupujúcim je v zmysle týchto VOP fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov a služieb od predávajúceho prostredníctvom jeho internetového obchodu. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti a tieto jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Internetový obchod, resp. e-shop je internetová stránka – počítačový systém, ktorá je umiestnená na verejne prístupnej internetovej sieti, umožňujúca objednanie ponúkaného tovaru a/alebo služieb. Tovarom alebo službou sú produkty zverejnené na stránkach tohto e-shopu.

Miestom plnenia je miesto, do ktorého je objednaný tovar dodávaný.

Objednávka a kúpna zmluva

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope po uskutočnení výberu tovaru a služby kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Kupujúci pre korektné vybavenie svojej objednávky vyplní požadované údaje v objednávkovom formulári a zvolí si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre neho záväznou.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

Kupujúci po vytvorení objednávky v e-shope obdrží automaticky generovaný e-mail s potvrdením o spracovaní objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením objednávky v zmysle ods. 2. tohto článku.

Kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Pod pojmom „zmluvné strany“ sa rozumie predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:
– prevziať objednaný tovar,
– zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
– prekontrolovať neporušenosť obalu, resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:
– dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
– spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar (daňový doklad), reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka a pod.

Cena a platobné podmienky

Ceny tovaru a služieb uvedené v e-shope www.diwear.eu sú uvedené v mene EUR vrátane DPH a sú konečné. Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné, balné a ani poplatky za zvolený spôsob platby. Za cenu tovaru objednaného cez e-shop sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky.

Kupujúci za objednaný tovar a služby v tomto e-shope môže platiť nasledovnými spôsobmi:

1. online platbou prostredníctvom platobnej brány
2. bezhotovostnou platbou na základe faktúry na účet predávajúceho so splatnosťou uvedenou vo faktúre.

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy a odovzdaním predmetu kúpnej zmluvy.

Dodacie podmienky

Predávajúci zašle objednaný tovar kupujúcemu do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli inak, alebo ak pri objednanom tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

Ak je objednaný tovar skladom, expeduje ho predávajúci podľa svojich kapacitných možností v čo najkratšom čase.

Pokiaľ si kupujúci objedná viacero tovarov a služieb a časť z nich nemá predávajúci skladom, tovar bude dodaný na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
– Slovenskej pošty,
– osobným vyzdvihnutím na odbernom mieste.

Zodpovednosť za chyby tovaru a záruka

Zodpovednosť za vady tovaru a záruku rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

Poplatky

Pri bezhotovostnej platbe na bankový účet na základe faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

– pri osobnom vyzdvihnutí – 0,00 €
– pri doprave Slovenskou poštou na Slovensko – 3,00 € (doba doručenia cca. 1-3 pracovné dni od odoslania)
– pri doprave Slovenskou poštou do zahraničia – II. trieda – 5,00 € (doba doručenia cca. 2 týždne od odoslania)
– pri doprave Slovenskou poštou do zahraničia – I. trieda – 7,00 € (doba doručenia cca. 3-5 pracovných dní od odoslania)

Predávajúci si môže s kupujúcim dohodnúť aj iný ako štandardný (vyššie uvedený) postup pri zasielaní tovaru alebo služieb, ako aj cien za tieto služby.

Zeušenie kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo zrušiť objednávku na objednaný tovar alebo službu do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez poplatku za zrušenie.

Toto zrušenie objednávky kupujúci vykoná prostredníctvom elektronickej pošty. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, email, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Prijatie zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak údaje uvedené kupujúcim v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

O zrušení objednávky bude kupujúci predávajúcim informovaný emailom.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so všetkou príslušnou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Kupujúcemu sa odporúča, aby si vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zaslal predávajúcemu doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy je možné využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje označené hviezdičkou.

Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar/službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z., ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru, do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. To neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. Tento svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite predávajúci blokuje alebo likviduje.

Zmluvná pokuta

Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nezrušil alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia týchto VOP.

V tejto zmluvnej pokute sú zahrnuté náklady na dopravu, ako aj ostatné náklady predávajúceho, súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

Orgán dozoru

Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. tel.č.: +421 2 5827 2172-3,
fax č.: +421 2 5827 2170

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné VOP a reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny VOP alebo reklamačného poriadku sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú aj reklamačné podmienky.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal VOP, ako aj reklamačný poriadok a súhlasí s ich znením.

Tieto VOP a reklamačný poriadok sú k dispozícií k nahliadnutiu kupujúcim v sídle spoločnosti a rovnako sú zverejnené aj na internetovej stránke e-shopu.

Inak neupravené vzťahy v týchto VOP, ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto VOP, vrátane ich neoddeliteľných súčastí, nadobúdajú platnosť a účinnosť 16.2.2015.

V Bratislave, 16.02.2015